om nom nomom nom nom [オム・ノム・ノム]

[擬音語]
1.もぐもぐ。

英語のオノマトペ。「モグモグ」と物を食べる様を表すのに使われる。他"nom nom nom"も同義。また、"nom"は何回繰り返しても可。例: om nom nom nom.またはnom nom.など。

Had sushi for dinner with friends. om nom nom.(友達と夕食にお寿司。もぐもぐもぐ。)